Rwy'n ymchwilio ac yn gwerthuso cwmnïau darllen seicig i helpu pobl i ddod o hyd i'r seicoleg dawnus sydd ar gael. Rwyf wedi darparu adolygiadau am yr hyn yr wyf yn ei ystyried Top cwmnïau darllen seicig 10 ar y rhyngrwyd. Dim ond adolygiadau ar gwmnïau yr wyf wedi eu defnyddio fy hun a chyhoeddaf i fodloni'r safonau uchel yr oeddwn yn chwilio amdanynt. Mae hyn yn cadw pethau'n onest. Rwy'n eich gwahodd i fanteisio ar fy ymchwil helaeth, ac rwy'n hyderus y byddwch yn canfod y cwmni sy'n cyd-fynd orau i'ch anghenion. Mwynhewch! Mae Psychic yn cynnig 2019

Cwponau Oranwm Cysylltiedig

Sut i Dweud Os yw'ch Seicig yn Onest neu'n Fug

Mae llawer o bobl yn troi at seicoleg am atebion i gwestiynau pwysig neu am gyngor yn ystod amseroedd anodd mewn bywyd. Gellir ceisio canllaw gwych gan seicoeg wirioneddol, ond gall fod yn anodd penderfynu a yw darllenydd yn gyfreithlon neu'n ffug. Y peth gorau y gallwch chi ei wneud mewn sefyllfa fel hyn yw addysgu'ch hun fel ei bod hi'n haws gweld arwyddion rhybudd artist.

Gofyn am eich Cwestiynau Amherthnasol Seicig

Mae'n bwysig cofio bod seicig enwog yn sicrhau bod eu gwybodaeth yn ffynhonnell go iawn, felly bydd y wybodaeth yn rhywbeth penodol. Mae darllenydd ffug yn ei adael yn unig, a byddant yn gofyn cwestiynau aneglur mewn ymgais i'ch galluogi i roi gwybodaeth go iawn iddynt.

Er enghraifft, gallai seicig anonest ddweud rhywbeth tebyg, "Pwy yw'r dyn gyda'r enw R?" Y galluoedd yw, mae gan y rhan fwyaf o bobl ddynion yn eu teulu gydag enw sy'n dechrau gyda'r llythyr R.

Byddai seicig cyfreithlon yn dweud, "Mae gen i ddyn yma gan enw Robert a basiodd o drawiad ar y galon." Bydd y wybodaeth yn wir ac yn benodol a'r rhan fwyaf o'r amser, byddwch yn cydnabod y wybodaeth honno'n gyflym iawn. Enghreifftiau:

Seicig ffug: "Pwy oedd y gwryw a fu farw yn rhy ifanc, neu mewn ffordd drasig?"

Real Psychic: "Mae gen i wryw ifanc sydd wedi pasio mewn damwain car."

Seicig ffug: "A oes diddordeb cariad yn eich bywyd chi nad ydych chi'n teimlo fel eich bod chi'n cael 100%?"

Real Psychic: "Nid yw'r person yr ydych chi wedi bod â hi am gyfnod hir yn dychwelyd eich cariad yn y ffordd yr ydych yn dymuno neu'n haeddu. Yr hyn sy'n dal y person hwn yn ôl yw eu ofn o ymrwymiad ac mae angen ichi benderfynu pa ddigon yw digon. "

Eich Ymateb Emosiynol

Eich Ymateb Emosiynol
Mae adegau pan fydd unigolion yn gobeithio am neges neu arweiniad. Gallant obeithio cymaint eu bod yn dod yn dargedau hawdd ar gyfer darllenwyr seicig anestestig sy'n honni eu bod yn ddilys. Fodd bynnag, pan fyddwch yn siarad â'r seicoeg gorau, byddant yn aml yn datgelu gwybodaeth sy'n cael ymateb emosiynol uniongyrchol a chryf gan eu cleientiaid. Dyna pam mae'r wybodaeth yn cyrraedd cartref ac mae'r unigolyn yn greddf gwybod bod y wybodaeth ar eu cyfer.

Efallai na fydd yn digwydd bob tro y byddwch chi'n siarad â seicig, ond mae'n bwysig dysgu ymddiried yn eich emosiynau a'ch greddf o ran gwybodaeth a geir o ddarllen. Os ydych chi'n teimlo'n anghysylltiedig yn awtomatig o'r wybodaeth, fel pe na fydd yn perthyn i chi, yna efallai y byddwch am dalu sylw agosach a chwilio am arwyddion rhybuddio eraill.

Myfyrwyr neu Fywydau

Myfyrwyr neu FywydauOs yw darllenwyr yn dweud wrthych fod curse wedi cael ei roi arnoch chi, neu mae angen sillafu i dorri'r egni negyddol sy'n eich amgylch chi, maent yn debygol o fod yn ffug. Bydd y twyllwyr hyn yn ofni eu cleientiaid trwy ddweud wrthynt mai'r rheswm dros y galon ac unrhyw broblemau eraill y maent wedi eu cael yn ddiweddar. Yna byddant yn cynnig cael gwared â'r ymosodiad trwy berfformio rhywfaint o ddefod hynafol, ac maent yn codi ffi i wneud hynny.
Mae hon yn arwydd sicr o sgam seicig sy'n ceisio amsugno cleientiaid i dalu am gael gwared â mwrs. Yn anffodus, mae llawer o bobl yn cwympo amdano oherwydd mae curse yn ymddangos yn ffordd wych o esbonio problemau bywyd y maent wedi bod yn delio â nhw ac nad ydynt yn credu eu bod yn haeddu. Yn anffodus, nid yw mor hawdd â thalu ychydig o gannoedd o ddoleri i ddileu melltith. Peidiwch byth â chredu "seicig" sy'n dweud wrthych hyn.

Adolygiadau Seicig Ar-lein

Adolygiadau Seicig Ar-leinBeth arall wych a fydd yn eich helpu i benderfynu a yw seicig yn enwog Sgwrs Seicic Ar-lein yn edrych ar-lein ar gyfer adolygiadau a thystlythyrau. Mae'n debygol y bydd cwsmeriaid sy'n y gorffennol sydd wedi cael profiad cadarnhaol neu negyddol â seicig penodol yn siarad amdano. Gall adolygiadau darllen a thystlythyrau eich helpu i benderfynu a oedd y seicig yn ddefnyddiol i gwsmeriaid eraill ac a oeddent yn credu bod y person yn gyfreithlon ai peidio.
Gall hyn fod yn wych o ran barnu a yw'r seicig yn wirioneddol ai peidio. Efallai na fydd hyd yn oed y seicolegau brig bob amser yn dderbyniol neu'n gweithio gyda chleientiaid cydweithredol, felly mae'n bosib i ddarllenwyr gwych gael adolygiad negyddol yma ac yna, ond dylid edrych ar y rheini sydd ag adolygiadau gwael niferus yn agos.

Drwy ddysgu i weld yr arwyddion rhybuddio hyn, gallwch arbed eich hun rhag treulio'ch arian ar gaffael seicig ar-lein. Sicrhewch eich bod yn sicr bod seicoegau gofalgar dilys yn bodoli sydd wir eisiau trosglwyddo unrhyw negeseuon ac arweiniad y gallant eu cael i chi o'r bydysawd, yr ochr arall neu ffynonellau ychwanegol.

Beth yw'r Cam Nesaf?

Os ydych chi'n chwilio am ddarllen seicig cyfreithlon, defnyddiwch gwmniau dibynadwy fel y tri rhwydwaith seicig a restrwyd gennym uchod (Asknow, Ffynhonnell Seicig, Kasamba ac eraill). Mae gan y tri o'r cwmnļau hyn ddewis helaeth o gynghorwyr i'w dewis, a chaiff pob darllenydd ei brosesu trwy broses brofi a sgrinio i sicrhau eu bod mewn gwirionedd yn wirioneddol a bod ganddynt allu gwirioneddol.
Beth yw'r Cam Nesaf?

Safleoedd Psychic Readings